Algemene voorwaarden Leetah Healing

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 1. Algemeen
  De behandelaar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  De behandelaar heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
  De behandelaar en cliënt dienen zich volgens algemene fatsoensnormen te gedragen.
  Bij aanstootgevend gedrag heeft de behandelaar het recht om de cliënt toegang tot het pand te ontzeggen.
  De behandelaar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor lichamelijke, emotionele of andere klachten die ontstaan tijdens of na de behandeling.
  De behandelaar zal geen persoonlijke informatie van de cliënt doorgeven aan derden.
 2. Totstandkoming afspraak
  Een afspraak voor een behandeling komt tot stand als de cliënt via het contactformulier op de website www.leetahhealing.nl contact legt. Vervolgens wordt via e-mail samen met de behandelaar een geschikte datum gekozen.
 3. Betalingsvoorwaarden
  De behandeling dient op de dag van de afspraak of anders uiterlijk binnen 14 dagen erna overgemaakt te worden op NL33 ASNB 0267 2166 53 t.n.v. M.M. de Haan.
  Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling zal de behandelaar de vordering ter incasso uit handen geven en is de cliënt tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn te betalen.
 4. Annuleringsvoorwaarden
  Verzetten of annuleren van de afspraak kan tot 24 uur van tevoren via e-mail of door telefonisch contact op te nemen met de behandelaar.
  Bij verzetten of annuleren binnen 24 uur van tevoren wordt de gereserveerde behandeling in rekening gebracht.
  De behandelaar behoudt zich het recht voor een behandeling te annuleren of een cliënt te weigeren indien de behandelaar van mening is de behandeling niet naar behoren uit te kunnen voeren.
  De behandelaar verplicht zich de annulering/weigering schriftelijk te bevestigen, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.
error: Content is protected !!